Необходими документи за покупка/продажба

 • Нотариален акт за собственост
 • Данъчна оценка
 • Пазарна оценка
 • Актуални кадастрални скици
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Удостоверение за тежести
 • Пълномощни
 • Проект на нотариален акт за покупко-продажба
 • Удостоверение за гражданско състояние
 • Удостоверение за търпимост
 • Учредено вещно право на ползване
 • Разрешение за строеж
 • Удостоверение за етап на завършеност
 • Строителни книжа