Услуги

Продажба на имот

Първоначална консултация относно бъдещата продажба

Първоначален оглед на предлагания имот

Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи

Реклама на Вашия имот

Търсене на потенциален купувач

Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот

Водене на преговори, договаряне на условия по сделката

Изготвяне на предварителен договор

Подготвяне на документация за нотариално изповядване на сделка

Координация на нотариалното изповядване на сделката и присъствие на сделката на брокера

Съдействие при покупка на имоти от съдия изпълнител

Наем на имот

Първоначална консултация относно вашето търсене на имот под наем

Провеждане огледи на имоти, към които проявявате интерес

Проверка на собствеността на избрания имот

Водене на преговори, договаряне на условия по договора

Изготвяне на договор за наем

Договори

Изготвяне на Предварителни договори за покупко-продажба

Изготвяне на Договори за наем

Изваждане на необходимите за сделките документи-скици, данъчни оценки, декларации, пълномощни, документи за собственост

Проверка за наличие на тежести и възбрани върху имота, обект на покупко-продажба

Съдействие за изготвяне на пазарни оценки, във връзка с кандидатстване за кредит

Интериорен дизайн

За да превърнете жилището в Дом с идентичен почерк, а офис помещението в отличителен Бранд на вашата фирма, ние можем да Ви предложим услугите на дизайнер

Кредитно консултиране

Консултиране при подбор на различни видове финансови инструменти. Проучване, за най-подходящата банка и съответно най-добрия кредитен продукт, в случай, че имате нужда от кредитиране

Изготвяне на Икономическа обосновка/ Бизнес план и подготовка на документи при кандидатстване за банков кредит

Изготвяне на прогнози за паричния поток за периода на изплащане на кредита или инвестицията

Финансови консултации

Финансов анализ на текущото състояние на Вашата фирма; Финансови коефициенти, оценка на ликвидността, платежоспособността, рентабилността и ефективността на компанията

Професионална оценка на приходите и разходите като включим финансови прогнози за възвръщаемостта, която се очаква да бъде реализирана от дейността на фирмата и инвестициите; Ние изготвяме прогнози за паричните потоци и финансов анализ с цел доказване на капацитета на изплащане на кредита или възвръщаемост на инвестицията

Due Diligence - Целта е да Ви предоставим реалната информация за състоянието на анализираното дружество и да насочим вниманието Ви върху силните и слабите му страни

Оптимизиране на организацията и отделните дейности в предприятието/разходи, печалба, възвръщаемост на капитала, ефективност на търговски обект, точки на продажба, видове дейности и др.

Инвестиционно консултиране

Инвестиционен анализ, оценка на потенциала и стойността на придобитите активи

Определяне на реалните възможности за привличане на собствен капитал, като и за осигуряване на заемен капитал

Стратегическо и финансово планиране; Оценка на инвестиционни проекти

Регистрация на търговски дружества

Помощ при избора на най-удачна правна форма

Изготвяне на всички необходими документи за първоначално вписване

Подаване на необходимите заявления и удостоверения в Търговски регистър